Audyt logistyczny jest usługą o kompleksowym charakterze, którą przedsiębiorstwo zleca odpowiedniej instytucji zewnętrznej. Jej realizacją zajmują się specjaliści z zakresu gospodarki magazynowej. Prawidłowo przeprowadzony audyt przynosi szereg korzyści dla firmy, która zleciła jego wykonanie. Chcesz wiedzieć, jakie są główne założenia i elementy audytu logistycznego? Zapoznaj się z dalszą częścią tekstu!

Główne cele audytu logistycznego

Podstawowym celem audytu logistycznego jest dogłębna analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie pod kątem:

 • jakości,
 • produktywności,
 • wykorzystywanych technologii,
 • wpływu czynników zewnętrznych na funkcjonowanie firmy.

W ramach audytu logistycznego wskazywane są także obszary, które wymagają modyfikacji. Podczas wykonywania usługi następuje również ocena procedur kontroli działalności wykorzystywanych w danym przedsiębiorstwie.  

Audyt logistyczny powinien przynieść efekty w postaci:

 • Usprawnienia procesów logistycznych.
 • Zapewnienia dobrych relacji z kontrahentami poprzez wypracowanie właściwych praktyk z zakresu logistyki.
 • Wykazania rozbieżności pomiędzy aktualnym a oczekiwanym wynikiem działalności logistycznej.

Elementy audytu logistycznego

Metodyczne i kompleksowe podejście jest kluczem do przeprowadzenia efektywnego audytu logistycznego. Jakie kroki należy poczynić, aby osiągnąć ten cel?

 • Przygotować wstępne założenia, w których uwzględniony zostanie zakres i główny cel przeprowadzanego audytu.
 • Zrealizować audyt logistyczny w oparciu o otrzymane informacje. Następnie należy porównać je ze stanem optymalnym. 
 • Opracować raport z konkretnymi zaleceniami, których wdrożenie przyczyni się do usprawnienia procesów logistycznych w przedsiębiorstwie. 
 • Ostatecznie zweryfikować wprowadzone modyfikacje i przekazać wyniki audytu zleceniodawcy.

Zasady przeprowadzania audytu

Do najważniejszych zasad przeprowadzania audytu logistycznego należy zaliczyć:

 • tajność informacji handlowych,
 • obiektywność w ocenie stanu faktycznego,
 • niezależność specjalistów przeprowadzających audyt (nie mogą być to osoby zatrudnione lub powiązane z przedsiębiorstwem objętym audytem),
 • weryfikacja raportu końcowego z przeprowadzonego audytu przez audytora zewnętrznego, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i formalnym.

Jakie obszary działalności obejmuje audyt logistyczny?

Prawidłowo przeprowadzony audyt powinien opierać się na logistycznych wskaźnikach wydajności (KPI) i uwzględniać:

 • Analizę procesów magazynowych – w których skład wchodzą m.in. liczba przyjęć i wydań towarów na godzinę czy stopień wykorzystania miejsc składowania w magazynie.
 • Ocenę organizacji magazynu – zarówno pod kątem planowania logistycznego, jak i efektywności systemów składowania, a także układu magazynu czy wydajności strefy przeładunku.
 • Analizę dokumentacji – na którą składają się zlecenia przyjęcia i zamówienia, a także wszelkie dokumenty, które umożliwiają ocenę wielkości zapasów i zasady przydziału towarów do określonej lokalizacji.
 • Wydajność pracowników.
 • Trasy przewozu i miejsca przeznaczone do przeładunku (wraz z ich dostępnością).
 • Dobór najlepszych tras przewozu towarów.
 • Strategiczne planowanie łańcucha dostaw.

Korzyści wynikające z audytu logistycznego

Podczas audytu wskazywane są błędy z zakresu procesów logistycznych. To cenna informacja dzięki której, przedsiębiorca jest w stanie wdrożyć usprawnienia w najbardziej wymagających tego obszarach. To z kolei przekłada się na optymalne wykorzystanie zasobów magazynowych, a co za tym idzie oszczędność. 

W celu przeprowadzenia efektywnego audytu logistycznego należy skompletować dane o wszelkich procesach, które zachodzą w danym przedsiębiorstwie. Równie ważne jest pozyskanie informacji od dostawców i kontrahentów, aby spojrzeć na procesy logistyczne z ich perspektywy. Posiadając szczegółowe dane, można określić jaka jest aktualna sytuacja logistyczna w przedsiębiorstwie. Na tej podstawie dokonywana jest ocena bieżących potrzeb.

Kolejną korzyścią wynikającą z audytu logistycznego, jest wskazanie obszarów magazynu, w których powierzchnia wykorzystywana jest mało efektywnie. Dzięki wnikliwej analizie można zidentyfikować problem, jednocześnie przedstawiając sposób jego rozwiązania. Często powierzchnia magazynowa jest nieprawidłowo zarządzana, co przekłada się na spadek efektywności pracy całego przedsiębiorstwa. Nawet drobne modyfikacje mogą przyczynić się do znacznej poprawy procesów logistycznych w firmie.

Audyt logistyczny obnaża nieprawidłowości, dzięki czemu może uchronić przedsiębiorstwo przed niepożądanymi sytuacjami takimi jak:

 • brak odpowiedniej ilości zapasów w magazynie,
 • wąskie gardło w zaopatrzeniu linii produkcyjnej,
 • generowanie nadmiernych kosztów, związanych z nieprawidłowym systemem składowania towarów.

Kontrola procesów jest niezwykle ważnym elementem w każdym przedsiębiorstwie. Trzymając rękę na pulsie, unikniesz kryzysowych sytuacji, które mogą doprowadzić do upadku firmy. Szukasz specjalistów, którzy przeprowadzą audyt logistyczny w Twoim przedsiębiorstwie? Odezwij się do nas, aby zaplanować działania w tym kierunku.