Do dokonania odprawy celnej będziesz potrzebować:

– Upoważnienia do działania w formie przedstawicielstwa,

– Faktury handlowej ze specyfikacją towarów,

– Specyfikacji towarów lub listy towarowej, jeżeli faktura nie spełnia roli specyfikacji.

– Dokumentów przewozowych,

– Dokumentów rejestrowych podmiotu udzielającego upoważnienia,

– Innych dokumentów, jeżeli są wymagane na podstawie przepisów odrębnych lub przepisów szczególnych (np. świadectwa pochodzenia lub certyfikaty CE).